Stanovy

Stanovy spolku

I.
Vznik spolku

Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

II.
Název spolku a doba trvání

1. Název spolku zní: Asociace podpory rozvoje kulturních aktivit, spolek (dále jen „Spolek“).
2. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

III.
Sídlo

Sídlo Spolku je: Praha

IV.
Vnitřní organizace Spolku

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V.
Účel Spolku

1. Hlavním účelem Spolku je sdružovat stejné, nebo podobné subjekty v kultuře, zejména v oblasti hudby, a dále též:
2. Podporou mladých, talentovaných umělců všech hudebních žánrů a stylů se bude snažit udržet svébytnost české hudby, rozvíjet český jazyk v moderní české hudbě.
3. Formou soutěží živého hraní najít nové tváře jak po stránce hudební, tak po stránce textové. Intenzivní metodickou prací rozvíjet mladé talenty, pomáhat s realizací jejich cílů. Vytvořit nový hudební festival, který by propojil zahraniční interprety s českými interprety a tím pomohl k popularizaci českého mladého umění v zahraničí.
4. Rozšiřovat naši českou, mladou kulturu do zahraničí (festivaly, České domy, městské kulturní akce spřátelených měst atd., atd.).
Změnit zastaralou dramaturgii TV, rozhlasu a dostat neokoukané tváře do těchto médií. Formou vlastních stage na stávajících hudebních akcích prezentovat mladé lidi tam, kam by je současná dramaturgie festivalů nepřijala.

VI.
Hlavní činnost Spolku

1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svého účelu, jak je vymezen v článku V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom, z členských příspěvků dle článku X těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle článku VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady Spolku.
3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

Vyhledávání talentovaných autorů, skupin i jednotlivců pomocí soutěží, workshopů i individuálním přístupem našich členů.
Prosazování kvalitní dramaturgie, vlastní stage na velkých festivalech a kulturních akcích. Vést skupiny i jednotlivce k vyšší odbornosti pomocí konzultací s výraznými osobnostmi naší kultury – skladatelé, hudebníci, textaři, zpěváci, promotéři, hudební vydavatelé, zvukoví mistři, hudební producenti. Charitativní projekty za účasti mladých tvůrců.
Workshopy, charitativní akce, hudební festivaly, soutěže, dramaturgie pro festivaly, vztahy s veřejností (PR), tvorba vlastních kulturních pořadů (live, TV, rádio, WEB, sociální sítě), propagace vlastních kulturních akcí směrem k veřejnosti, nahrávání hudebních CD, videoklipů.
Provozování hudebních portálů, mobilní aplikace, provozování nahrávacího studia, video studio, akce pro klienty, promoakce, PR podpora, hudební a video produkce.

VII.
Vedlejší činnost Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá k podpoře hlavních činností dle článku VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VIII.
Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
2. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
5. Členství ve Spolku je individuální nebo čestné.
6. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům po splnění následujících podmínek: osoba je členem Spolku déle než 7 (slovy: sedm) let.
7. O udělení čestného členství rozhoduje výbor. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.
8. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

a) dobrovolným vystoupení člena; členství pak končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství příslušnému orgánu Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno pozdější datum zániku členství;
b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
c) vyloučením člena; členství pak končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučen člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno pozdější datum zániku členství. Příslušný orgán Spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její účel dle článku V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle článku IX. těchto stanov;
d) zánikem Spolku;

9.  Členové Spolku neručí za dluhy Spolku

IX.
Práva a povinnosti člena

1. Každý člen Spolku má právo:

a) podílet se na činnosti Spolku,
b) být pravidelně informován o dění ve Spolku,
c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na svá podání v přiměřené době,
d) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku,
e) žádat o výpis ze seznamu členů Spolku dle článku XI. těchto stanov.

2. Každý člen Spolku má povinnost:

a) platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze,
b) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,
c) dodržovat stanovy Spolku,
d) aktivně se podílet na činnosti Spolku, pravidelně se informovat o dění ve Spolku.

X.
Členské příspěvky

1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí členská schůze na základě návrhu výboru.
2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout ěi snížit, j sou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje předseda výboru.
4. Splatnost ělenského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje předseda výboru.

XI.
Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

A) u fyzické osoby:

a) jméno a příjmení
b) bydliště
c) datum narození
d) telefonní číslo / email

B) u právnické osoby:

a) název právnické osoby
b) sídlo
c) IČO
d) telefonní číslo / email
e) osoba jednající jménem člena ve Spolku

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda výboru. Předseda výboru provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od vzniku členství. Předseda výboru provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od zániku členství.
3. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů výpis ze seznamu ělenů každému ělenovi, který o výpis požádá.
4. Seznam členů je neveřejný. Odesláním žádosti o přijetí za člena Spolku, ělen Spolku vyjadřuje souhlas se zápisem své osoby do seznamu členů Spolku, který obsahuje údaje člena shora uvedené.

XII.
Orgány Spolku

1. Organizační strukturu Spolku tvoří:

a) členská schůze
b) výbor

2. Funkční období členů volených orgánů Spolku je 5 (slovy: pět) let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

XIII.
Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku
2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících členů orgánů Spolku a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku.
3. Do její působnosti tak náleží:

a) rozhodovat o změně stanov,
b) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané výborem,
c) rozhodovat o vzniku či zániku povinnosti hradit členský příspěvek, jeho výši a splatnosti,
d) schvalovat výsledek hospodaření Spolku,
e) volit členy výboru,
f) jmenovat likvidátora při zániku Spolku,
g) hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,
h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,
i) rozhodnout o přeměně Spolku.

4. Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. (slovy: třicátému prvnímu prosinci) předchozího kalendářního roku.
5. Na písemnou žádost nejméně 1/3 (slovy: jedné třetiny) členů Spolku musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi tak, aby se členská schůze konala nejpozději do 8 (slovy: osmi) týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.
6. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
7. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 30 (slovy: třicet) dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit, a to stejným způsobem, jakým bylo svoláno.
8. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
9. Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.
10. Jednání členské schůze řídí předseda, který je volen členskou schůzí na počátku zasedání, poté, co ten, kdo zasedání zahájil ověří, zdaje členská schůze schopna usnášení. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce.
11. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 30 (slovy: třiceti) dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIV.
Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem Spolku.
2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 3 (slovy: třemi) členy výboru. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.
3. Odměnu za výkon funkce člena výboru stanoví členská schůze.
4. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se stanovami Spolku a vnitřními směrnicemi Spolku i usneseními členské schůze po celé své funkční období.
5. Spolek zastupuje předseda výboru samostatně.
6. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování účelu Spolku.
7. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
8. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
9. Do působnosti výboru náleží:

a) svolávat členskou schůzi,
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku,
c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,
d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,
e) přij ímat zaměstnance a ukončovat j ejich pracovní poměr,
f) přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení, přijímat vystoupení členů
g) rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku ělenům, pokud pro to existují závažné důvody,
h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
i) schvalovat interní organizační normy Spolku.

XV.
Majetek a hospodaření Spolku

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle článku VII těchto stanov.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány v souladu s těmato Stanovami.
3. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících účel Spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
4. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování účelu Spolku.
6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů Spolku.
7. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.
8. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
9. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

XVI.
Zánik a likvidace Spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zániku Spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 (slovy: dvaceti) dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto stanov je účinné od 16. února 2017 (roku dvoutisícího sedmnáctého).
2. Zakladatelé určují, že prvními členy výboru Spolku jsou:

pan Bohumil Zatloukal,
pan Jan Šorm,

Právní poměry Spolku neupravené výslovně těmato Stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.